Кафедра психології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНОСТІ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра психології
Завідувач кафедри Корнієнко Інокентій Олексійович
Адреса м.Мукачево, в.Ужгородська, 26, корпус 1, ауд.304.
Телефон (03131) 2 -11- 09
e-mail kpsy.msu@gmail.com

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології МДУ створена в 2008 році на базі реорганізованої кафедри гуманітарних дисциплін. На кафедрі працює 3 доктори наук, професор, 9 кандидатів наук, з яких 9 кандидатів психологічних наук, 4 старші викладачі.

Кафедра психології є випусковою і здійснює підготовку студентів за ступенями «Бакалавр» та «Магістр»  спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Тема наукового дослідження кафедри – «Психологічні детермінанти професійного становлення особистості» (державний реєстр 0117u003373) , об’єктом дослідження якого є професійне становлення особистості, а предметом дослідження соціально-психологічні детермінанти фахового становлення особистості протягом її навчання у закладі вищої освіти.

За період навчання студенти одержують ґрунтовну психологічну підготовку, яка є основою формування сучасного фахівця-психолога. Отримані знання практично застосовуються ними під час проходження різних видів практики: ознайомлювальної, виробничої, переддипломної та асистентської (магістри). Працює студентський науковий гурток, в якому студенти набувають  досвіду проведення елементарних психологічних досліджень та професійних навичок роботи з клієнтами.

З метою організації психологічної допомоги студентам в умовах навчання у ВНЗ та як база практики професійної підготовки бакалаврів та магістрів працює психологічна служба МДУ.

Випускники кафедри психології працюють психологами в закладах освіти, охорони здоров҆я, на підприємстві, в органах державної влади та управління, психологом-консультантом.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Тема наукового дослідження кафедри – «Соціально-психологічні детермінанти фахової підготовки практичних психологів» (державний реєстр 0112u000716), що ведеться за напрямами: соціально-психологічні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних студентів та психологічні основи формування професійної мотивації студентів-психологів.

Розроблено та апробовано інтегровані тренінги «Шлях до себе: покликання та кар’єра психолога у сучасному світі», спрямований на створення умов розвитку  професійної самоідентичності майбутніх психологів, та «Успішна дитина», метою якого є формування у школярів мотивації до навчання та саморозвитку, а також робота з батьками.

За результатами досліджень науковцями кафедри за останні роки видано 3 монографії, 1 навчальний посібник,  опубліковано понад 70 статей у провідних наукових виданнях України, з них 12 – за кордоном, організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми професійного встановлення особистості»(2018). Видано колективну монографію «Актуальні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві»(2015 рік).

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами, створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців. Викладачі кафедри ведуть понад 50 навчальних дисциплін. На кафедрі працює кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп’ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 400 джерел спеціалізованої психологічної літератури.
Серед тем наукових досліджень науковців кафедри є наступні:

 • Психологічні особливості професійної готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності;
 • Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку;
 • Психічні стани та спрямованість особистості учнів загальноосвітніх шкіл;
 • Психологічні особливості розвитку рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти;
 • Психологічні умови формування професійної самоідентичності майбутніх психологів;
 • Особливості психоемоційного вигорання підлітків в умовах сімейної депривації тощо.

Викладачі кафедри та студенти спеціальності «Психологія» щороку приймають активну участь у наукових конференціях МДУ, є співорганізаторами конференцій з іншими вищими навчальним закладами України. Ведеться активна співпраця з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, зі Східноєвропейським  національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк), Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет».


СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки 053  Психологія

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Анатомо–фізіологічні основи нервової системи
 2. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики та валеології
 3. Арт–терапія
 4. Вікова та педагогічна психологія з практикумом
 5. Вікова фізіологія та валеологія
 6. Вступ до спеціальності з ознайомлювальною практикою
 7. Гендерна психологія
 8. Демографія
 9. Диференційна психологія
 10. Загальна психологія з практикумом
 11. Економічна психологія
 12. Експериментальна психологія
 13. Історія психології
 14. Методика викладання психології
 15. Методика проведення тренінгів
 16. Методика роботи практичного психолога
 17. Методологічні та теоретичні проблеми психології
 18. Методологія психологічних досліджень
 19. Основи клінічної психології
 20. Основи медичних знань та охорони здоров’я
 21. Основи патопсихології
 22. Основи психогенетики
 23. Основи психокорекції
 24. Основи психосемантики
 25. Основи психологічного консультування
 26. Педагогічна психологія
 27. Поведінка споживачів
 28. Практикум з групової психокорекці
 29. Практикум з психологічного консультування та психотерапії
 30. Профорієнтація та профвідбір
 31. Практика переддипломна
 32. Психодіагностика
 33. Психологічна експертиза в різних галузях психології
 34. Психологічна служба в системі освіти
 35. Психологія конфлікту
 36. Психологія міжособистісного спілкування
 37. Психологія організацій та управління персоналом
 38. Психологія особистості
 39. Психологія політики
 40. Психологія професійної діяльності та психологічна діагностика організацій
 41. Психологія реклами і зв’язків з громадськістю
 42. Психологія релігії
 43. Психологія спорту
 44. Психологія управління
 45. Психологія сімейного консультування та психотерапії
 46. Робота з обдарованими дітьми
 47. Робота психолога з людьми, що перебувають в екстремальних ситуаціях
 48. Теорії прийняття рішень
 49. Соціальна психологія
 50. Статистичні методи у психології
 51. Сучасні напрямки практичної психології
 52. Сучасні теорії глибинної психології
 53. Юридична психологія

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Корнієнко Інокентій Олексійович доктор психологічних наук,  доцент, завідувач кафедри
Алмашій Іван Іванович старший викладач
Алмаші Світлана Іванівна старший викладач
Барчі Беата Василівна кандидат психологічних наук, старший викладач
Барчій Магдалина Степанівна старший викладач
Брецко Ірина Іванівна кандидат психологічних наук,  доцент
Варга Вікторія Степанівна кандидат психологічних наук,  доцент
Воронова Ольга Юріївна кандидат психологічних наук,  старший викладач
Костю Світлана Йосипівна кандидат психологічних наук,  доцент
Марценюк Марина Олексіївна кандидат психологічних наук,  старший викладач
Орос Олександра Богданівна кандидат соціологічних наук,  старший викладач
Юрков Олександр Сергійович кандидат педагогічних наук, старший викладач
Штих Ірина Ігорівна  старший викладач
Ямчук Таїса Юріївна кандидат психологічних наук, старший викладач
                                                     Внутрішні сумісники
Щербан Тетяна Дмитрівна доктор психологічних наук,  професор, ректор
Шандор Федір Федорович доктор філософських наук, професор