Кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов
Завідувач кафедри доктор пед. наук, професор Теличко Наталія Вікторівна
Адреса м. Мукачево, Ужгородська, 26, корпус 1, к. 212
Телефон +3803131-21109
e-mail k_af@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру англійської філології та методики викладання іноземних мов було створено у 2009 році. Дана кафедра входить до складу гуманітарного факультету і є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)».

Підготовка студентів здійснюється висококваліфікованими  викладачами, що мають наукові ступені та вчені звання.

На кафедрі англійської філології створені всі належні умови для функціонування навчального процесу. Зокрема, максимально обладнані навчальні приміщення відповідають сучасним умовам, лекційні, лабораторні та практичні заняття проводяться із застосуванням наглядного матеріалу. В навчальному процесі застосовуються передові методи  та технології викладання з використанням засобів, що дозволяють проводити його на високому професійному рівні. Вивчення іноземних мов проводиться у комп’ютерних лінгафонних кабінетах, які оснащені також необхідною аудіо- та відеоапаратурою.

Відбуваються зустрічі студентів та викладачів спеціальності Мукачівського державного університету з американськими громадськими діячами та вчителями-методистами англійської мови.

Метою таких зустрічей є вдосконалення мовленнєвих навичок студентів у говорінні англійською мовою, збагачення знань освітнього та культурного спрямування, підвищення науково-методичного рівня викладачів англійської мови.

В умовах відсутності мовного оточення таке спілкування з автентичними носіями англійської мови є величезним досвідом у її оволодінні, воно сприяє зануренню у реальну мовленнєву атмосферу, подоланню психологічних бар’єрів в іншомовному спілкуванні, дає можливість оцінити практичне оволодіння англійською мовою.

Дисципліни кафедри на достатньому рівні забезпечені навчально-методичною літературою, у розпорядженні викладачів та студентів багата бібліотека іноземної художньої та методичної літератури. Вивчення англійської мови студентами університету відбувається на основі найсучасніших навчально-методичних підручників та посібників видавництва “Oxford University Press”. Щорічно викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються методичні розробки з дисциплін кафедри, проводяться науково-практичні та методичні семінари.

Кафедра активно працює над встановленням зв’язків з вищими навчальними закладами інших країн. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених є невід’ємною частиною наукової роботи кафедри англійської філології та МДУ в цілому.

У процесі навчання студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя де б він не працював – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати різносторонній погляд на проблеми, які вони повинні вміти цілеспрямовано та вдумливо вирішувати. Результатом послідовної та систематичної роботи студентів є їх виступи на наукових конференціях, участь у роботі круглих столів, наукових семінарів, літературних читаннях тощо.

Щороку студенти МДУ приймають дедалі активнішу участь в Міжвузівських і Всеукраїнських наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт. Також невід’ємною складовою застосування студентом отриманих знань є проходження педагогічної практики.

Студенти кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов активно займаються волонтерською діяльністю, організовують та проводять благодійні акції для підтримки дітей-сиріт.

Отримані в МДУ знання дозволять випускникам даної спеціальності працювати в освітніх закладах різного типу: загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, школах з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільних та позашкільних установах; викладачами Гуманітарно-педагогічного коледжу, який знаходиться в структурі МДУ; в наукових установах та інших галузях суспільно-політичної, ділової сфери народного господарства.


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота кафедри – це складова частина фундаментальних досліджень викладацького складу кафедри.
Наукова діяльність кафедри є інтегральним процесом дослідження актуальних питань лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Серед пріоритетних напрямів наукових розвідок викладачів можна виділити:

 1. інтерпретацію дійсності мовними засобами;
 2. утворення та функціонування науково-технічної термінології;
 3. подолання мовної інтерференції в процесі вивчення іноземної мови;
 4. диференційний підхід у викладанні іноземних мов;
 5. інтегроване вивчення мови і спеціальності.

Наукові доробки знаходять своє відбиття у доповідях на щорічних науково-методичних семінарах кафедри, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном. Зазначені заходи дозволяють забезпечити підвищення професійного рівня викладачів та сприяють обміну науковим досвідом. Окрім того, отримані результати наукових студій використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземної мови.

Науково-методична робота включає такі компоненти:

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо мовної освіти;
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, навчальних і робочих планів із дисциплін по підготовці спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури і наочних навчальних засобів за профілем кафедри;

Науково-дослідна робота включає такі компоненти:

 • розроблення наукової теми “Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи”;
 • організація та участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях і наукових семінарах;
 • підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях та науковій конференції МДУ;
 • проведення та підготовка студентів до участі в олімпіаді з англійської мови;
 • участь викладачів в Обласних та Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов у якості членів журі та експертів;
 • написання монографій, статей, тез та інших наукових розробок.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта  014 Середня освіта (мова та література (англійська))
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта  014 Середня освіта (мова та література (англійська))

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Практика усного та писемного мовлення.
 2. Практична фонетика.
 3. Практична грамматика.
 4. Латинська мова.
 5. Вступ до спеціальності з педагогічною практикою (навчальною)
 6. Країнознавство
 7. Основи педагогічної майстерності.
 8. Друга іноземна мова (німецька)
 9. Ділова англійська мова
 10. Вступ до германського мовознавства
 11. Теоретична граматика
 12. Теоретична фонетика
 13. Методика викладання англійської мови
 14. Історія літератури Англії
 15. Актуальні проблеми англійської філології.
 16. Лексикологія.
 17. Стилістика.
 18. Освіта англомовних країн.
 19. Сучасний англомовний світ: соціокультурний аспект
 20. Технології викладання англійської мови в початкових класах.
 21. Термінологія основної іноземної мови.
 22. Теорія і практика перекладу
 23. Історія літератури США.
 24. Переклад англійської наукової і технічної літератури .
 25. Інтерпретація тексту (англійська).
 26. Практика усного та письмового перекладу
 27. Країнознавство другої іноземної мови
 28. Сучасна англомовна література
 29. Порівняльна лексикологія англійської та української мов.
 30. Сучасні технології викладання англійської мови в ЗОШ
 31. Вибрані питання теорії і практики перекладу
 32. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови
 33. Спецкурс: Вступ до мовного тестування
 34. Методологія і методи лінгвістичних та педагогічних досліджень
 35. Філософія освіти
 36. Лінгвокультурологія основної іноземної мови
 37. Методика виховної роботи та позаурочної діяльності
 38. Вступ до германського мовознавства
 39. Спецкурс:Практикум з написання магістерської роботи
 40. теорія і практика перекладу наукової літератури
 41. Сучасна англомовна література
 42. Методика викладання іноземної мови у вищій школі
 43. Методичний тренінг

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

 

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Теличко Наталія Вікторівна доктор пед. наук, професор
Герцовська Наталія Олексіївна канд. філол. наук, доцент
Туріс Інгрід Юріївна канд. філол. наук, доцент
Гарапко Віталія Іванівна канд. пед. наук, доцент
Сідун Мар’яна Михайлівна канд. пед. наук, доцент
Бопко Ігор Зіновійович канд. пед. наук., доцент
Брецко Ірина Іванівна канд. психол. наук., доцент
Барчі Беата Василівна канд. психол. наук., старший викладач
Мішак Валентина Михайлівна канд. пед. наук., старший викладач
Липчанко-Ковачик Оксана Василівна канд. пед. наук., старший викладач
Розман Ірина Іллівна канд. пед. наук., доцент
Кончович Катерина Тиберіївна канд. пед. наук., асистент
Дядченко Олена Володимирівна канд. пед. наук., асистент
Габовда Анжеліка Міланівна старший викладач
Фельцан Інна Михайлівна старший викладач
Кравченко Тетяна Миколаївна старший викладач
Моргун Ірина Валентинівна старший викладач
Мартин Наталя Володимирівна старший викладач
Варга Леся Іванівна старший викладач
Білак Мар’яна Василівна асистент